Pastoraat

Pastorale zorg (Waarin predikant en ouderlingen samenwerken.)

Huisbezoek
Een huisbezoek, waar een persoonlijk contact nodig en mogelijk is. Daarnaast organiseert een wijkouderling groothuisbezoeken, de zogenoemde wijkavonden. Op dergelijke bijeenkomsten kan een geloofsonderwerp behandeld worden, maar kan ook een meer algemeen kerkelijk onderwerp aan de ordekomen.

Bezoek rondom een hoogtijdag of bij een belangrijke gebeurtenissen
Bij een geboorte of jubileum brengt de predikant en of de ouderling kort daarop een bezoek. In het bijzonder na een overlijden wordt een bezoek aan de naaste familieleden gebracht.
Ook bij ziekte, of ziekenhuisopname, van u of uw naaste(n) is het goed om de predikant of de wijkouderling daarvan op de hoogte te stellen. Zij willen u graag bijstaan.

Welkom voor nieuw-ingekomenen
Nieuw-ingekomenen brengen wij binnen een maand een welkomstbezoek. Daarnaast organiseert het wijkteam jaarlijks een kennismakingsavond. De ouderling vormt een wijkteam met de leden van de Bezoekgroep Dorpskerk en met een diaken.
De Bezoekgroep Dorpskerk bestaat uit ongeveer 60 leden met wie de ouderlingen regelmatig overleggen. Zij zijn van grote betekenis in bezoekwerk, aan ouderen, maar ook aan zieken en bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis. Twee keer per jaar wordt een avond georganiseerd voor het pastoraat.

Bediening van de Doop
Enkele malen per jaar wordt een doopdienst gehouden.
Ruim van tevoren staat in het kerkblad INFO wanneer een doopzitting zal plaatsvinden. Voorafgaand aan de doop vindt een gesprek plaats over de betekenis van de doop en over wat geloof en kerk voor de ouders betekent. Doopouders kunnen met de keuze van een lied of een gedicht een eigen inbreng krijgen bij de dienst.
Soms vinden van tevoren twee gesprekken plaats. Ook kan de predikant er de voorkeur aan geven om een voor- en een nagesprek te houden. Het nagesprek gaat o.a. over de vraag: Hoe verder met kerk en geloof, na de doop?

De erediensten
Een ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad die verantwoordelijk is voor de gang van zaken tijdens een kerkdienst. Daarom is een ouderling aanwezig bij de voorbereiding van een bijzondere dienst, bijvoorbeeld een doopdienst. Ook is een ouderling aanwezig bij een rouw- of trouwdienst. Diakenen zijn aanwezig i.v.m. de collecten tijdens de dienst. Zij worden geholpen door leden uit de groep collectanten. Meestal is ook een kerkrentmeester aanwezig in een kerkdienst; zo zijn alle ambten uit de kerkenraad vertegenwoordigd.

Bestuur van de Protestantse Gemeente Vorden (PG Vorden) 
Het college van ouderlingen vormt met de diakenen en kerkrentmeesters de kerkenraad van de PG Vorden.

Back to Top